Echt Boheems kristal
Gallery shop & online
Gratis verzending
Hoogwaardige kunstreproductie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Art2Expo: Een onderdeel van De Lijsten Fabriek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68164084.
Klant: Iedere bezoeker van de internetsite www.art2expo.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Art2Expo in een contractuele relatie van welke aard van ook staat of komt te staan.

Product: Het/de product(en) die door Art2Expo in de webwinkel wordt/worden aangeboden.
Aanbieding: Het/de product(en) die door Art2Expo in de webwinkel wordt/worden aangeboden welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs.
Webwinkel: Een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn koop op afstand.
Offerte: Verkoopofferte van product(en) door Art2Expo geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag.
Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen Art2Expo en koper, die tot stand is gekomen via de webwinkel.
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen
2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Art2Expo en de Klant waarop Art2Expo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Art2Expo, voor de uitvoering waarvan door Art2Expo derden dienen te worden betrokken.
2.3: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2: Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Art2Expo is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.3: Alle offertes van Art2Expo hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.4: Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de Klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geïgende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Art2Expo via elektronische weg is verzonden en door Art2Expo is ontvangen. 3.5: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres.
3.6: Klant en Art2Expo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Art2Expo zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
3.7: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Art2Expo verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Art2Expo is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
3.8: De Klant is de prijs verschuldigd die Art2Expo in haar orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Art2Expo worden gecorrigeerd.
3.9: Alle aanbiedingen op de website van Art2Expo zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Art2Expo behoudt zicht het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
3.10: Art2Expo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.11: Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Art2Expo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Art2Expo anders aangeeft.
3.12: Bezorgkosten € 4,90 per bestelling voor een verzendadres in Nederland. De bezorgkosten voor adressen in Nederland komen te vervallen bij een bestelling met een waarde van meer dan € 49,99.

Artikel 4: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1: Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Art2Expo ernaar om na ontvangst bestelling, binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, tenzij op de website van Art2Expo anders is aangegeven. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
4.2: Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door Art2Expo kan worden gerealiseerd zal Art2Expo de Klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
4.3: De Klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst met Art2Expo te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Art2Expo te melden.
4.4: Art2Expo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5: Art2Expo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren.
4.6: Indien Art2Expo gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Art2Expo ter beschikking heeft gesteld.
4.7: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.8: Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.9: Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Art2Expo gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Art2Expo daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1: Art2Expo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Art2Expo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Art2Expo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 5.2: Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Art2Expo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Art2Expo op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Art2Expo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4: Indien Art2Expo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.5: Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Overmacht
6.1: Art2Expo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Art2Expo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Art2Expo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Art2Expo of van derden daaronder begrepen. Art2Expo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Art2Expo zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3: Art2Expo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4: Voor zoveel Art2Expo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Art2Expo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Betaling en incassokosten
7.1:Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
iDeal, betaling per overboeking, MasterCard, Visa MisterCash, AfterPay.
Art2Expo kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
7.2: Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Klant, is voldaan.
7.3: In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Art2Expo is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
7.4: In geval van niet-tijdige betaling is Art2Expo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
7.5: Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Art2Expo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.6: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1: Alle door Art2Expo in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Art2Expo totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Art2Expo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.2: Door Art2Expo geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3: De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Art2Expo veilig te stellen.
8.4: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Art2Expo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.5: Voor het geval Art2Expo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Art2Expo en door Art2Expo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Art2Expo zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames
9.1: De door Art2Expo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Art2Expo, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Art2Expo geen invloed op kan uitoefenen.
9.3: De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (e-mail) aan Art2Expo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Art2Expo in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Art2Expo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.4: Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
9.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Art2Expo de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Art2Expo, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Art2Expo te retourneren en de eigendom daarover aan Art2Expo te verschaffen, tenzij Art2Expo anders aangeeft.
9.7: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Art2Expo daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 10: Herroepingrecht
10.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde fotolijst t/m de maatvoering 15 x 20 cm heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Art2Expo te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Op producten welke speciaal voor de klant samengesteld worden geldt géén herroepingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn wissellijsten, lijsten uit de special lijsten lijn en alle lijsten uit de website www.voordeliginlijsten.nl, maatwerk lijsten welke niet in het website assortiment zijn opgenomen en posters of canvas welke bedrukt zijn met fotomateriaal dat door de klant is aangeleverd.
10.2: De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
10.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Art2Expo te melden. De klant dient het product - na overleg met Art2Expo - te sturen naar een door Art2Expo vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Art2Expo ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Art2Expo deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Art2Expo het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
10.5: Art2Expo behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Art2Expo of de leverancier van het product) is beschadigd.
10.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Art2Expo schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Art2Expo de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Art2Expo heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1: Indien Art2Expo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2: Art2Expo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Art2Expo is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3: Indien Art2Expo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Art2Expo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4: De aansprakelijkheid van Art2Expo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5: Art2Expo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.6: Art2Expo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
11.7: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Art2Expo of zijn leidinggevende ondergeschikten.

23 maart 2018

 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.